HUYỀN NGHĨA KOSHI NAGE

koshi-nage1
“Ai biết làm bạn với mặt đất, tất không sợ rơi”
Kỹ thuật cần thiết như một phương tiện.
Nhưng phương tiện không thể là cứu cánh.
Ngón tay không thể là mặt trăng. Chiếc bè không thể là bến bờ kỳ vọng. Bệ phóng không thể là mây bốn phương trời.
Bậc đại trí, thượng căn vốn siêu việt trên những đối đãi nhị nguyên biện biệt cưỡng cầu.
Qua sông, bỏ bè. Thấy trăng, rời ngón. Gió mây ngàn dặm, bệ phóng đoạn lìa.
Huyền nghĩa Koshi Nage là đâu?
Nước đục không thể ngoài nước trong mà có.
Nước trong không thể bỏ nước đục mà tìm.
Koshi Nage nội hàm tất cả những yếu tố không phải là Koshi Nage. Không thể tìm Koshi Nage ngoài chỗ không phải là Koshi Nage.
Sau một đòn Koshi Nage, cả Uke lẫn Tori đều đã đọc trang kinh không chữ (vô tự kinh) vì trong căn để, Koshi Nage không mảy may trước nhiễm ngôn từ.
Khi một người ngã xuống, trong mỗi chúng ta vũ trụ sụp đổ một lần. Sự ra đi của một người cũng là sự ra đi của một phần chính mỗi chúng ta.
Không thể nào xúc chạm một cánh hoa mà không làm lay động những ngàn trùng tinh tú.
Một trong tất cả. Tất cả trong một. Chủ thể quan sát cũng chính là đối tượng quan sát.
Uke chính là Tori trình hiện dưới một tướng trạng khác. Cả hai đều tuơng dung tương nhiếp lẫn nhau một cách thường nhiên, tự tại, an hòa.
Koshi Nage luôn gắn liền với các lọai hình âm vang rơi nổ. Đến một lúc nào hành giả Aikido thấy biết trong suối nguồn âm thanh tưởng chừng quen thuộc ấy, bỗng siêu xuất đột thời một biệt âm, tiếng vỗ cánh của con chim ưng vút tận đỉnh trời, bàng bạc gió mây, trao gửi về cõi người ta mộng giữa ban ngày sấm ngữ rằng: “Trở về hư không tất cả những gì đến từ hư không”.
Người xưa nói: “Sớm nghe được Đạo, chiều chết cũng vui” (Triêu văn đạo, tịch khả hỉ).
Lại nói: ” Kẻ sĩ bậc cao nghe Đạo, tấn tốc sửa mình. Kẻ sĩ bậc trung nghe Đạo tầm tầm tu dưỡng. Kẻ sĩ bậc thấp nghe Đạo, cả cười mà rằng” (Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi).
Đúng như vậy. Đạo mà kẻ sĩ bậc thấp nghe qua không ngớn ngả cả cười sao đủ gọi là Đạo.
Nay như thế (Như thị). Ngần ấy Koshi Nage cũng chiêu cảm thế nhân những trùng điêp cơ man bất khả tư nghì. Không bất khả tư nghì sao đủ gọi là Koshi Nage.
 
(Sensei Lê Kim Hà – HLV trưởng, chủ nhiệm CLB Aikido Đại học Bách Khoa Tp. HCM)

One Reply to “HUYỀN NGHĨA KOSHI NAGE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *